RODO w PZD

Created with Sketch.

     Szanowni Działkowcy!

Zarząd ROD im. „Złocień” w Niemodlinie podaje do wiadomości, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym RODO. To rozporządzenie definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przez każdy podmiot je przetwarzający.


W celu przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych (dalej: „dane“ ) w związku z posiadaniem prawa do działki w ROD potwierdzonym przez Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe (PZD) lub członkostwem w PZD, zawiadamiamy, że administratorem danych jest PZD, w którego imieniu obowiązki dotyczące tych danych realizuje zarząd ROD.

Jeżeli dane są przetwarzane w innej jednostce PZD, np. okręgu tub jednostce krajowej, obowiązki z tym związane realizuje okręgowy zarząd lub Krajowy Zarząd PZD ( ich adresy są dostępne na http://www.pzd.pl zakładka „ Kontakt”).

Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy dzierżawy działkowej (dalej- .,umowa” ) i prowadzenie ROD ; w przypadku członków PZD, również realizacja stosunku członkostwa w PZD (dalej „członkostwo”)

Podstawą prawną przetwarzania danych jest a rt. 6 ust.4 lit. b), c), d) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z realizacją umowy, względnie członkostwa. Prawnie uzasadniony interes PZD wynika z konieczności realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy lub członkostwa.

Odbiorcą danych mogą być podmioty, z których usług PZD korzysta przy prowadzeniu ROD, realizacji obowiązków ustawowych i statutowych, realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy, lub wobec których obowiązek udostępnienia wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

Okres przechowywania danych działkowca/członka wynosi 6 lat od zakończenia stosunku wynikającego z umowy /członkostwa. W zakresie imienia i nazwiska oraz nr działki dane są przechowywane bezterminowo. PZD zobowiązany jest realizować wobec działkowca prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Działkowiec może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania jego danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. PZD me przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie uzyskanych danych, w tym tzw. profilowania.

Dane działkowca pozyskane w związku nabyciem prawa do działki lub członkostwa, takie jak: imię i nazwisko, PESEL, dane adresowe, nr i powierzchnia działki rodzinnej, informacje finansowe związane z umową, są konieczne m.in. do realizacji umowy i prowadzenia ROD, względnie realizacji obowiązków statutowych. Dlatego ich przekazanie było i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych byłaby odmowa odpowiednio: zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki; zawarcia umowy; nadania członkostwa.

Regulamin korzystania z energii elektrycznej na działce ROD „Złocień” w Niemodlinie

Created with Sketch.

     

 

§ 1

1. Korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci ogólno ogrodowej za zgodą zarządu ROD i po zawarciu niniejszej umowy.

2. W celu podłączenia do sieci Korzystający jest zobowiązany do:

 1. położenia kabla energetycznego z altany do skrzynki energetycznej na własny koszt, po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządem ROD „Złocień” zakresu i sposobu wykonania tych prac. Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej powinno być poprzedzone przeglądem przez elektryka posiadającego stosowne uprawnienia całej instalacji elektrycznej i jego akceptacją potwierdzoną odpowiednim oświadczeniem,
 2. dostarczenia licznika zaopatrzonego w atest,
 3. wniesienia opłaty za podłączenie i miejsce w skrzynce energetycznej, której wysokość jest uchwalana przez walne zebranie,
 4. wykonania graficznego planu przebiegu kabla od skrzynki energetycznej do altany z uwzględnieniem sąsiednich działek,
 5. w przypadku braku miejsca w skrzynce energetycznej ogrodu, zakupu skrzynki energetycznej wg. zaleceń zarządu ogrodu.

§ 2

1. Korzystający zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat za zużytą energię elektryczną wg. wskazań podlicznika, tj. do 31 października oraz opłatę energetyczną do 31 maja. Każda wpłata za korzystanie z energii elektrycznej będzie potwierdzana na druku KP i w rejestrze funkcyjnego odczytującego podlicznik.

2. Podlicznik stanowiący własność Korzystającego, na postawie którego wyliczana jest wysokość opłaty za zużytą energię elektryczną musi znajdować się w oplombowanej skrzynce. Skrzynka jest otwierana, zamykana i plombowana przez osoby funkcyjne upoważnione przez Zarząd. Za zerwanie plomby na skrzynce lub podliczniku, jak również uszkodzenie głównego przewodu zasilającego lub skrzynki, odpowiadają dzierżawcy tych działek, na których zdarzenie miało miejsce.

3. Przewody energetyczne sieci ogólno ogrodowej łączące skrzynki energetyczne, z których doprowadzona jest energia elektryczna do działek, położone są pod powierzchnią ziemi, wzdłuż granicy sąsiednich działek. Zabrania się robienia wszelkich prac ziemnych, w tym naniesień i nasadzeń w odległości mniejszej niż 1 metr od granicy działek, wzdłuż których przebiegają przewody energetyczne, bez zgody Zarządu.

4. Korzystający w trakcie odczytu wskazań podlicznika ma prawo sprawdzić jego aktualne wskazania.

5. Opłata za zużytą przez dzierżawców działek energię elektryczną, obliczana jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez zakład energetyczny.

6. Opłata energetyczna, uchwalana przez Walne Zebranie, stanowi zabezpieczenie finansowe na pokrycie strat w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu, kosztów konserwacji i zarządzania siecią.

§ 3

1. Korzystający zobowiązuje się do konserwacji sieci na odcinku od altany do skrzynki energetycznej i odpowiada za jej właściwy stan techniczny.

2. Zarząd ROD zobowiązany jest do przeglądu, konserwacji i napraw linii i urządzeń energetycznych w ramach pobieranej opłaty energetycznej.

3. Korzystający zobowiązany jest do wymiany podlicznika po upływie okresu jego legalizacji. Koszty zakupu i wymiany podlicznika ponosi Korzystający. Koszty wymiany licznika określa walne zebranie.

§ 4

W celu sprawdzenia prawidłowości podłączenia i korzystania z instalacji elektrycznej Korzystający zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na działkę i do altany osobom upoważnionym przez Zarząd, w tym elektrykowi ogrodowemu.

§ 5

1. Zarząd może zablokować dostawę energii elektrycznej w następujących przypadkach:

 1. ingerowania w sieć ogólno ogrodową lub podlicznik,
 2. braku wymaganego atestu podlicznika,
 3. zalegania z opłatami, w szczególności składki członkowskiej, opłaty na rzecz ogrodu, opłaty energetycznej i opłaty za zużytą energię elektryczną przez okres 14 dni,
 4. wykorzystywania energii elektrycznej do celów innych niż określonych w statucie PZD i regulaminie ROD, zwłaszcza do celów zarobkowych,
 5. bezpodstawnego uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli,
 6. nieprzestrzegania warunków niniejszej umowy.

2. Koszt ponownego włączenia energii elektrycznej w przypadkach określonych w ust.1 uchwalany jest przez Walne Zebranie, ponosi Korzystający.

3. Rzeczywiste koszty, związane z likwidacją uszkodzeń sieci ogólno ogrodowej z winy Korzystającego, ponosi Korzystający.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu mają zastosowanie następujące przepisy:

 1. statut PZD,
 2. regulamin ROD,
 3. uchwała nr 45/2009 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
 4. kodeks cywilny.

Regulamin wykonania przyłącza oraz korzystania z sieci wodociągowej ROD „Złocień” w Niemodlinie

Created with Sketch.

     

 

 

§ 1

1. Pobór wody na działce możliwy jest poprzez podłączenie do sieci ogólno ogrodowej za zgodą zarządu ROD i po zawarciu niniejszej umowy.

2. W celu podłączenia do sieci Korzystający jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu korzystania z sieci wodociągowej ROD:

Na podstawie Uchwały Nr 350/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. * w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych w celu szczegółowego określenia praw i obowiązków Zarządu ROD (związanych z gospodarowaniem wodą na terenie ogrodu) oraz działkowców (korzystających z sieci wodociągowych ogrodu), wprowadza się następujące zasady:

I . Zasady korzystania z sieci wodociągowej.

1.       Z ogólno ogrodowej sieci wodociągowej mogą korzystać działkowcy, których działki są podłączone do sieci wodociągowej za zgodą Zarządu ogrodu i wyposażone w wykonane zgodnie z niniejszym regulaminem przyłącze. 

2.       Pozaregulaminowe wykonanie przyłącza wodnego, niezgłoszenie wodomierza, manipulowanie przy wodomierzu mające na celu zafałszowania prawidłowego naliczania zużycia wody, oraz dokonywanie jakichkolwiek podłączeń przed wodomierzem, może być potraktowane jako kradzież i stanowi rażące naruszenie prawa PZD. 

3.       Kradzież lub zaleganie w opłatach za zużycie wody stanowi podstawę do wstrzymania      dostawy wody na działkę. 

4.       Wznowienie dostawy może nastąpić za zgodą Zarządu po uiszczeniu opłaty w kwocie  100 zł. oraz uregulowaniu zaległości.

5.       Warunkiem uzyskania pozwolenia na przyłącz  do sieci wodociągowej  jest zgoda zarządu ROD oraz uiszczenie opłaty inwestycyjnej w wysokości 100 zł na dalszy rozwój infrastruktury wodnej ogrodu.

II . Wymagania techniczne dotyczące instalacji wodnej.

1.        Zakup, montaż i zabezpieczenie wodomierza działkowiec wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt. (w rejonach, w których studzienki wodne zlokalizowane są w alejkach należy zwrócić się do Zarządu w celu udostępnienia studzienki).

2.        Instalacja wodna powinna być szczelna, wykonana z materiałów przeznaczonych do montowania tego typu instalacji, a wodomierz o przepływie 1,0 m3 /h powinien odpowiadać wymogom określonym przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. 

3.        Usytuowanie wodomierza powinno umożliwiać łatwe dokonywanie odczytu wskazań oraz kontroli plomb. 

4.        Wodomierz musi być sprawny technicznie i posiadać plombę legalizacyjną . Po odbiorze przyłącza wodomierz zostanie dodatkowo zabezpieczony przez osobę upoważnioną przez Zarząd plombą wewnętrzną ROD-u.

5.        Przed wodomierzem ( od strony dopływu wody ) musi być zamontowany zawór odcinający. 

6.        Przez wodomierz musi przepływać cała ilość wody pobierana na działce, co oznacza zakaz wmontowywania w instalacje przed wodomierzem trójników lub innych urządzeń umożliwiających pobór wody poza wodomierzem. 

7.        W nakrętkach przy wodomierzu muszą znajdować się otwory umożliwiające jego zaplombowanie.

8.        Okresowa legalizacja wodomierza i związane z tym koszty należą do zadań działkowca. 

9.        Koszt plombowania wodomierza po wymianie pokrywany jest z opłaty ogrodowej.

III . Okresowa kontrola stanu technicznego sieci oraz licznika. 

1.       W celu sprawdzenia stanu prawidłowości podłączeń instalacji wodociągowej oraz dokonania odczytu wodomierzy, w rejonach w których przyłącza zlokalizowane są na działce działkowiec ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę i do altany osobom upoważnionym przez Zarząd ROD. 

2.       W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w użytkowaniu przyłącza lub licznika, utrudniania czynności kontrolnych lub uchylania przed jej dokonaniem, kontrolujący opisują te fakty w protokole, który następnie przekazują Zarządowi ROD celem podjęcia wobec działkowca czynności prawnych zgodnych ze Statutem i Regulaminem Ogrodu.

IV . Opłaty i odczyty. 

1.       Działkowcy posiadający indywidualne wodomierze ponoszą opłaty za faktycznie zużytą wodę w/g wskazań wodomierza. Rozliczenie następuje w/g ceny za 1 m3 stosowanej przez zewnętrznego dostawcę.

2.       Odczytu wodomierzy dokonują osoby upoważnione przez Zarząd. 

Informacja o terminach odczytu będzie każdorazowo zamieszczona na ogrodowych tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

3.       Każdy przypadek utrudniania dokonania odczytu, będzie opisany w notatce służbowej, która będzie podstawą do podjęcia wobec działkowca czynności prawnych zgodnych z niniejszym Regulaminem . Pieczęć ogrodu Stowarzyszenie Ogrodowe PZD Rodzinny Ogród Działkowy „Złocień” ul. Krótka 5B, 49-100Niemodlin. e-mail: [email protected]

4.       Opłatę za pobraną wodę działkowiec uiszcza wpłatą na konto ogrodu w terminach ustalonych przez Walne Zebranie.

V. Opłata wodna.

1.       Przez pojęcie opłaty wodnej należy rozumieć opłatę corocznie ustalaną przez Zarząd ROD i zatwierdzoną przez Walne Zebranie Członków PZD, przeznaczoną na pokrycie całkowitych kosztów związanych z eksploatacją wodociągu ogrodowego. 

2.       Opłata wodna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie zasilania w wodę ogrodu i innych obciążeń związanych z zarządzaniem wodociągiem oraz kosztami odczytu. 

3.       Wysokość opłaty wodnej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego - w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami wodomierzy głównych na ogrodach a sumą wskazań wszystkich wodomierzy indywidualnych do nich podłączonych. Dane te powinny być podstawą uzasadnienia opłaty, o której mowa w pkt. 2.

 

 

 

VI . Postanowienia przejściowe.

1.       Dopuszcza się możliwość demontażu wodomierza na okres zimy pod rygorem, że przed demontażem zostanie dokonany odczyt zużycia wody, a po ponownym montażu zostanie przeprowadzona kontrola i zaplombowanie wodomierza przez osobę upoważnioną przez Zarząd.

2.       Koszty ponownego sprawdzenia i zaplombowania wodomierza ponosi użytkownik działki. 

3.       Terminy w/w czynności działkowiec ustala Zarządem ROD.

4.       Jakiekolwiek uszkodzenia wodomierza lub plomb, działkowiec powinien bezzwłocznie zgłosić do biura Zarządu na piśmie w celu ustalenia dalszego toku postępowania. 

5.       Brak plomby na wodomierzu stanowi podstawę do naliczenia za zużytą wodę opłaty ryczałtowej.

6.        6. Koszty usunięcia uszkodzeń z winy użytkownika ponosi w całości działkowiec.

VII . Postanowienia końcowe 

1.       Ogrodowa sieć wodociągowa jest uruchamiana corocznie od kwietnia do października 

( sezon użytkowy ). 

2.       Zarząd ROD w zależności od warunków pogodowych o terminie napełniania i opróżniania sieci wodociągowej w poszczególnych rejonach informuje działkowców każdorazowo na ogrodowych tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej. 

3.       Za właściwe przygotowanie instalacji wodnej na działce odpowiada użytkownik działki. 

4.       Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu może skutkować konsekwencjami przewidzianymi prawem, w tym odłączeniem dopływu wody do działki a w szczególnych przypadkach wypowiedzeniem umowy dzierżawy. 

5.       Ponowne podłączenie do sieci wodnej będzie możliwe po usunięciu przyczyn odcięcia i uiszczeniu opłaty w kwocie 100 zł. 

6.       Pozostałe zasady korzystania z wody na terenie ROD „Złocień” reguluje obowiązująca Uchwala Prezydium Krajowej Rady PZD stanowiąca podstawę prawną regulaminu. 

Zasady korzystania z infrastruktury ogrodu


Created with Sketch.

      Na podstawie przepisów art. 31 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 z późn. zm.) działkowiec jest uprawniony do korzystania z terenu ogólnego oraz infrastruktury ogrodowej zgodnie z ich przeznaczeniem i na zasadach określonych w Regulaminie Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Zgodnie z przepisami § 29 Regulaminu podstawą wyposażenia i urządzenia ogrodu jest Pan Zagospodarowania Ogrodu oparty na podkładzie geodezyjnym, który określa granice ogrodu, podział na indywidualne działki z zaznaczeniem ich granic, powierzchni i numeracji oraz podstawową infrastrukturę ogrodową.

      Zgodnie z przepisami § 31 Regulaminu infrastrukturę ogrodu działkowego stanowią urządzenia, będące własnością Stowarzyszenia PZD, służące do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ogrodu działkowego. 
      Infrastrukturę naszego ogrodu stanowią w szczególności:

 1. Ogrodzenie zewnętrzne ogrodu wraz z bramami i furtkami,
 2. Aleje i drogi ogrodowe,
 3. Miejsca postojowe dla samochodów,
 4. Tereny ogólnego użytku,
 5. Rowy melioracyjne,
 6. Ujęcia wody znajdujące się na alejkach ogrodowych wraz z pompami,
 7. Zieleń ogrodowa znajdująca się na terenach ogólnego użytku,
 8. Kontener ogrodowy,
 9. Tablice informacyjne,
 10. System monitoringu wraz z kamerami i rejestratorem,
 11. Sieć energetyczna ogrodu wraz z modułowymi rozdzielniami usytuowanymi na alejkach ogrodowych, służącymi do rozdziału energii elektrycznej na poszczególne działki.

      Wszyscy działkowcy zobowiązani są do dbania o cały teren ogrodu działkowego i jego otoczenie oraz o infrastrukturę i urządzenia służące do wspólnego użytku. Wykorzystanie infrastruktury ogrodu lub terenu ogólnego ogrodu do innych celów niż wspólnego użytku przez działkowców może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych przez Zarząd ogrodu. Każdy działkowiec jest obowiązany dbać o estetyczny wygląd ogrodu i nie zakłócać spokoju sąsiadom oraz utrzymywać w czystości i porządku drogi i aleje ogrodowe oraz rowy melioracyjne:

 • na połowie szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,
 • na całej szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

      Alejki ogrodowe są częścią infrastruktury ogrodu działkowego i służą do wspólnego używania przez wszystkich działkowców. Alejka ogrodowa jest ogólnie dostępnym ciągiem komunikacyjnym wewnątrz ogrodu działkowego, jest równocześnie jedyną drogą dojazdową, ewakuacyjną i pożarową dla ciągu działek znajdujących się wzdłuż niej, musi być przejezdna i nikomu nie wolno jej zastawiać czy gromadzić na niej materiałów np. budowlanych, w sposób ograniczający jej drożność. 

      Działkowcom i innym osobom przebywającym a terenie ogrodu zabrania się:

 1. Zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki odpadami roślinnymi, gałęziami i chwastami,
 2. Wyrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,
 3. Wjazdu na teren ogrodu osobowymi pojazdami mechanicznymi,
 4. Parkowania na terenie ogrodu, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych.
 5. Mycia i naprawiania na terenie ogrodu a także na wyznaczonych miejscach postojowych wszelkich pojazdów,
 6. Polowania, detonowania petard i innych ładunków wybuchowych oraz strzelania z wszelkiej broni, w tym także pneumatycznej,
 7. Wprowadzania i trzymania na terenie ogrodu psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów,
 8. Naruszania i zmieniania infrastruktury ogrodowej a szczególnie budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym,
 9. Sadzenia a także usuwania drzew i krzewów na terenach ogólnych ogrodu.

      Każdy działkowiec jest zobowiązany do bezzwłocznego naprawienia, na własny koszt wszelkich szkód, zniszczeń lub uszkodzeń powstałych z jego winy lub spowodowanych przez osoby działające na jego zlecenie, w mieniu stanowiącym infrastrukturę ogrodu, szczególnie  ogrodzeń zewnętrznych, bram wjazdowych i furtek oraz nawierzchni alejek ogrodowych.

      Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są dbać, aby dzieci stosowały się do postanowień Regulaminu a za szkody wyrządzone na terenie ogrodu działkowego przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

Śmieci w ROD 

Created with Sketch.

      Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści, użytkownicy oraz posiadacze nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych mają obowiązek segregowania odpadów. Oznacza to, że nie ma już możliwości wyboru – wszyscy muszą segregować śmieci, w tym również działkowcy z ROD. W przeciwnym razie, spotkają się z sankcjami za niesegregowanie odpadów. Wysokość kary jaka grozi za brak segregacji to zwielokrotniona opłata za wywóz śmieci (do czterokrotności), ustalana w drodze decyzji prezydenta miasta, burmistrza lub wójta.

      To, w jaki sposób segregować odpady określa m.in. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r.Zgodnie z nim, we wszystkich gminach oraz miastach do 30 czerwca 2022 r. muszą zostać ujednolicone zasady segregacji śmieci. Znaczna część gmin i miast dostosowała już swoje regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz inne przepisy miejscowe do zapisów ww. rozporządzenia.

      Zgodnie z rozporządzeniem segregacji mają podlegać: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady podlegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Będą również określone kolor pojemników przeznaczonych na poszczególne rodzaje odpadów. 

Altana na działce 

Created with Sketch.

      Zgodnie z prawem budowlanym i przepisami związkowymi altany działkowe to obiekty o powierzchni zabudowy do 35 m² i wysokości 5 m (przy dachu płaskim 4 m) z tarasem, gankiem lub werandą nieprzekraczającą powierzchni 12 m², a działkowcy są zwolnieni od obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę.

      Co ważne, wszystkie altany wybudowane przed wejściem w życie znowelizowanego prawa, ale spełniające ustawowe kryteria, są w jego świetle legalne. Do 2013 roku dopuszczalne rozmiary altan były inne dla działek na terenie miast – do 25 m², a inne dla działek poza miastami – do 35 m². Obecnie rozmiary są ujednolicone i jednakowe dla wszystkich działek w całym kraju.

      Należy także pamiętać, że wysokość altany działkowej mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu, a odległość usytuowania altany działkowej od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry, chyba że plan zagospodarowania ogrodu działkowego lub jego zarząd określa inne miejsce usytuowania altany. Wtedy działkowiec może wybudować altanę działkową tylko zgodnie z tym planem lub wytycznymi zarządu. Powinien także, przed rozpoczęciem budowy (rozbudowy) przedstawić zarządowi ogrodu projekt i skonsultować z nim zgodność planowanego budynku z przepisami.

      Trzeba także pamiętać, że zgodnie z regulaminem ROD, w przypadku stwierdzenia przez zarząd ROD budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej z naruszeniem przepisów regulaminu, działkowiec zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowywanej altany działkowej, jeśli naruszenia nie mogą zostać usunięte w inny sposób.

      Ponadto, jeśli zarząd ogrodu posiada informację, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, w imieniu PZD, zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej – nadzoru budowlanego. Stwierdzenie przez wspomniany organ naruszenia prawa, stanowi podstawę do zastosowania sankcji określonych w ustawie – z wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki (prawa użytkowania) włącznie.

Kompostowanie oraz spalanie odpadów

Created with Sketch.

      Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego (ROD) określa w paragrafie 42 zasady wyposażenia działki w kompostownik – powinien on znajdować się na każdej działce w mało widocznym miejscu w odległości co najmniej 1 m od jej granic. Ponadto działkowiec jest zobowiązany do kompostowania odpadów organicznych, a w szczególności pochodzących z działki części roślin.

     Wymóg urządzenia kompostownika na każdej działce nie wynika tylko z przepisów, ale łączy się także z problemem spalania odpadów organicznych. W związku z tym, iż spalania odpadów roślinnych zakazuje zarówno prawo miejscowe, jak i regulamin ROD, kompostowanie lub rozdrabnianie tych odpadów jest najpraktyczniejszym sposobem ich przetwarzania.

      Nie można więc palić na działkach ściętej trawy, gałęzi czy liści, a tym bardziej innych odpadów nieorganicznych! Za złamanie zakazu wymierzane są mandaty (zwykle w wysokości 500 zł) lub grzywny.


Grillowanie na działkach w ROD

Created with Sketch.

      Lubimy grillować. Grillowanie to nasz sport narodowy. Grillowanie to jedna z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu w sezonie wiosenno-letnim przede wszystkim dlatego, że daje możliwość spotkania z rodziną lub przyjaciółmi i przebywania na świeżym powietrzu.

      Co do zasady grillowanie na działce w ROD nie jest zabronione, jeśli zachowane są zasady bezpieczeństwa, o ile używane są do tego celu małe, przenośne, niezwiązane z gruntem grille, które można szybko i łatwo przenieść w inne miejsce, by w razie niekorzystnego wiatru nie zadymiać działki sąsiada. Niedowolne jest natomiast stawianie na działce grilli murowanych.

      Przypominamy jednak, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. Krajowy Zarząd PZD skierował Apel do działkowców i zarządów ROD w sprawie przestrzegania ograniczeń podczas pobytu na działce w ROD w czasie obowiązującego stanu epidemii, zalecając działkowcom m.in. powstrzymywanie się od aktywności, które nie są obecnie niezbędnymi działaniami na działce. W tym szczególnym okresie epidemii niezbędnym działaniem nie jest urządzanie grilla. Stosując się do obowiązujących ograniczeń zaleca się powstrzymanie od tego typu aktywności, które wiążą się z generowaniem kontaktów, gromadzeniem się, a więc bezpośrednim zwiększeniem ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.

      Ponadto z uwagi na stan suszy w kraju Krajowy Zarząd PZD w dniu 30.04.2020 r. wydał 20 zaleceń dla wszystkich działkowców pn.: „UWAGA SUSZA! WARZYWA I OWOCE DROŻEJĄ! POMÓŻ SOBIE SAM!”. Jednym z zaleceń jest rezygnacja z grilla, który może być źródłem wielu toksycznych substancji zarówno w powietrzu jak i w grillowanym pokarmie.

      Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji i dostosowanie się do ograniczeń, mających na celu zmniejszenie ryzyka zachorowania na COVID-19.

      Wszystkie komunikaty, uchwały i zarządzenia Krajowego Zarządu PZD w sprawie koronawirusa dostępne są na stronie internetowej PZD, prosimy o zapoznanie się z nimi i stosowanie.

Zwierzęta na terenach ROD

Created with Sketch.

      Działkowcy coraz częściej chcą na swoich działkach utrzymywać niewielkie stado kur czy gołębi. Niestety, to co dla jednych jest przyjemnością i pasją – dla innych może stanowić przykry problem. Jeśli już dochodzi do sporów pomiędzy działkowcami – to często dotyczą one właśnie kwestii zwierząt na działce sąsiada. Celem uniknięcia problemów należy więc pamiętać, że hodowla na działce powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów Regulaminu ROD, które od lat są w tym przedmiocie niezmienne. Ich kształt zachowany został także i w nowym Regulaminie ROD, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

§ 75 nowego Regulaminu ROD dopuszcza prowadzenie na działce chowu gołębi, kur i królików, oczywiście z zachowaniem odpowiednich warunków higienicznych i sanitarnych. Katalog ten jest zamknięty – nie zezwala się na stałe przetrzymywanie na terenie ROD innych zwierząt niż wymienione w powyższym przepisie. Warto też najpierw dowiedzieć się czy chowu zwierząt na działkach nie zabraniają przepisy prawa miejscowego – czasem bowiem uchwała Rady Miasta czy Gminy wprowadza podobny zakaz. Wówczas, aby nie narazić się na kary czy inne nieprzyjemności - musimy się do niego zastosować i niestety – zrezygnować z posiadania działkowych zwierząt.

      Jasnym jest, że na działce nie można utrzymywać nieograniczonej liczby zwierząt – dopuszczalną ich liczbę musi określić w swej uchwale Zarząd ROD. Należy też pamiętać, że chów gołębi zabroniony jest w Ogrodach, które położone są bliżej niż 5 km od granic lotnisk – jest to wymóg wynikający z ustawy Prawo lotnicze i musi być bezwzględnie przestrzegany. Na terenie innych ROD posiadanie gołębi jest dopuszczalne, o ile wcześniej walne zebranie ROD wyrazi na to zgodę. W przypadku kur czy królików zgoda walnego zebrania nie jest potrzebna, gdyż ich chów w o wiele mniejszym stopniu oddziałuje na otoczenie zewnętrzne.

      Należy też wiedzieć, że w myśl przepisów regulaminowych pomieszczenia dla zwierząt – a więc gołębniki, kurniki czy klatki dla królików – stanowią integralną część altany działkowej. Ich powierzchnię wlicza się do ogólnej powierzchni altany – ich wspólne wymiary nie mogą więc przekroczyć dopuszczalnych przez przepisy ustawy o ROD i ustawy Prawo budowlane 35m² po obrysie zewnętrznym.

      Działkowiec musi mieć też przede wszystkim świadomość, że to on odpowiedzialny jest za warunki sanitarne w jakich przechowuje zwierzęta. Również działkowiec odpowiada za ewentualne szkody, jakie powstać mogą w związku z prowadzeniem przez niego chowu. Co bardzo ważne, działkowiec jest również zobowiązany do takiego prowadzenia chowu i jego utrzymania, aby nie stwarzać utrudnień w korzystaniu z działek przez innych działkowców. Na tym poziomie rodzą się bowiem sąsiedzkie spory, których – przy przestrzeganiu przepisów Regulaminu ROD – można uniknąć. Warto również przed wprowadzeniem zwierząt na działkę zapoznać się ze zdaniem sąsiadów na ten temat. Być może już zawczasu uda się dokonać niezbędnych ustaleń czy osiągnąć kompromisy, które pozwolą na spokojne utrzymywanie zwierząt w zgodzie z innymi osobami, które korzystają z działki w naszym Ogrodzie.